การลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และการลดเวลาการบันทึกข้อมูลการขายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ยัวร์ เสนส์ จำกัด โดยใช้ระบบสารสนเทศ /

Main Author
จิรายุ เจนศิริสกุล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562