ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อการสื่อสารแบบบอกต่อบ้านบริษัทพฤกษาในจังหวัดนนทบุรี /

Main Author
นันท์มนัส อัครพรชัยสถิต
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562