ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมประเภทการเลือกที่นั่งของผู้โดยสารชาวไทยบนเที่ยวบินในประเทศไทย ของสายการบินต้นทุนต่ำหรือสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย /

Main Author
ธนัสถ์ เกิดสมบัติ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562