ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางการสร้างจิตวิญญาณในที่ทำงานของครู และผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรุงเทพมหานคร/

Main Author
นิภา พรฤกษ์งาม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562