สรีรวิทยา = Essentials atlas of physiology /

Main Author
กฤตยา รามโกมุท,
Corporate Author
วิริยะ สิริสิงห,
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.