บูรณาการงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์การ = Integrated HR, strengthening corporate competency /

Main Author
สุรเชษฐ์ หฤษฎ์ภูมิ
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2556.