Lean ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ /

Main Author
สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : ณัฎฐา พืชผล (สถาบัน 7D ACADEMY), 2561.
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1.