อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มแม่และเด็ก ผ่านทางแคตตาล็อกออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/

Main Author
ภิญญดา ทำพล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562