ความคาดหวังในการรับบริการ คุณภาพของการรับบริการ และคุณค่าของการรับบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Video Streaming ของ Netflix ในประเทศไทย /

Main Author
หัฏฐพัชร์ เคนพะนาน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562