ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซื้ออาหารจาก Food Truck : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

Main Author
วีรดา เงินเนย
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562