ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประเป๋าแบรนด์เนมมือสอง ผ้านช่องทางเฟสบุ๊ค /

Main Author
อาราดา โรบินสัน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562