การศึกษาวิธีควบคุมสินค้าคงคลังที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท คิงเบเกอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด/

Main Author
ขนิษฐา วราสินธุ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562