ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษาร้านใส่ใจคุณ /

Main Author
กัญญาภัทร เสน่ห์หา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561