ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารลุงใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /

Main Author
อริยชัย สังข์สุวรรณ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561