ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แว่นตา ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านหอแว่น /

Main Author
จิระวดี ตั้นเส้ง
Language
Thai
Published
Nonthaburi สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561