ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าผ้าใบนักเรียนช่องทาง Hiper Market กรุงเทพมหานคร/

Main Author
บุญวงศ์ วุฒิดิลกประพันธ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561