ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปของผู้สูงอายุในร้านสะดวกซื้อจังหวัดราชบุรี/

Main Author
จันทรพร ติณจินดา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561