ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการ Mini True Shop ในร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อสาขาสะพานสูง/

Main Author
วิลาสินี ภูกิ่งเงิน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561