การศึกษาการพัฒนาชุดสื่อสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กิจกรรม "ท้าประลอง...วงจรตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า" สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) กรณีศึกษา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/

Main Author
เอกลักษณ์ ตั้งรัตนาวลี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561