การปรับปรุงกระบวนการในการสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อลดเวลาและเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ IT กรณีศึกษา : บริษัท IT แห่งหนึ่ง/

Main Author
ละออทิพย์ รื่นเที่ยน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561