การศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท ABC/

Main Author
ชนนิกานต์ แก้วประดิษฐ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561