การศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อพัดลมไอเย็นในกรุงเทพมหานคร/

Main Author
นิติกร ดวงวิชัย
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561