ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้่อเสื้อผ้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กกับส่วนประสมทางการตลาด/

Main Author
พุทธิพงศ์ สุขสมโสด
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561