ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ออนไลน์ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค/

Main Author
วาณี พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561