การลดต้นทุนสินค้าคงคลังประเภทผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ด้วยการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) กรณีศึกษา ร้านขายยาแห่งหนึ่ง/

Main Author
รัฐพล จวนรุ่ง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561