การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้สูงอายุ ในร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
ดวงแก้ว ศรีบัวงาม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561