การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อยาของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
อุเทน จำปาห้อย
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561