แนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P's สำหรับธุรกิจโรงแรมเดอะริชอุบลราชธานี

Main Author
ธัญวรัตน์ ชาลีเครือ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561