แผนกบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สมรรถนะทั่วไป การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ D1.LAN.CL10.04 คู่มือผู้เข้ารับการอบรม

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556