ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟสด All cafe ในร้านสะดวกซื้อ XYZ ฝั่งกรุงเทพตะวันออก/

Main Author
ซารีนา สาสกุล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560