การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/

Main Author
ชลิดา วรศิลป์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560