แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ /

Main Author
เสาวตรี รัชตโสตถิ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560