ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า สำหรับกรวิ่งของกลุ่ม Genertion Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/

Main Author
สมหญิง กิมอูน
Language
English
Published
Nonthaburi สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560