การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย หลังการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)/

Main Author
กรธิกา ปานเกิด
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560