ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมระดับกลาง-ล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี = Differniation of marketing mix that effect to buying behavior of Low-MID level condo-minum (case study-nonthaburi AREA)

Main Author
พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ
Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร 2560