การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์โดยใช้เว็บแอปพลิเคชั่น กรณีศึกษา ร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์ในกรุงเทพมหานคร/

Main Author
ขวัญชนก เอี่ยมเพชร์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560