ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักหวานป่าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดราชบุรี /

Main Author
ณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560