การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการทำงานด้านการผลิต : กรณีศึกษาบริษัทด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง

Main Author
รวิวรรณ พุฒิแก้ว
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560