ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้โดยสารการบิน A เส้นทางการบินระหว่างประเทศ (ไทย-เวียนนาม) และระดับความตั้งใจในการซื้ออาหารบนเครื่องบิน/

Main Author
ปรียานุช แสงชุมพล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560