ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) และความตั้งใจในการซื้อขนมปังอบยี่ห้อปัง เว้ย เฮ้ย ในกรุงเทพมหานคร

Main Author
ศิรดา ลีลารัตนานนท์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560