ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูม ในร้านเลมอน ฟาร์มจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Main Author
ลิตา กุยรัมย์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560