ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/

Main Author
ศศิพร ศรีวิสรณ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560