ความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคล และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่น ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่/

Main Author
ตวงทอง อินทรพินทุวัฒน์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560