การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคชั่นอีคุ๊ก : กรณีศึกษาอาหารพร้อมปรุงแบบแห้ง /

Main Author
กิตติ ขุนสนิท
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560