ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางที่ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

Main Author
ตฤณ สานุกิจไพศาล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560