การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมการตลาดบริการของผู้สูงอายุที่ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร / The study of purchasing behaviors and service marketing mix of elderly purchasing goods at convence store in bangkok

Main Author
กรกมล จันทรพักตร์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัการปัญญาภิวัฒน์ 2560