ปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ชาทไวนิงส์ผ่านและไม่ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/

Main Author
เหมือนฝัน ขวัญเมือง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559