การศึกษาแนวทางการป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจากภัยน้ำท่วมในเชิงรุกสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของประเทศไทย/

Main Author
เพียงเนตร พูลศรี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559