การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคลากร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ /

Main Author
สุดา ตังกานนท์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559