การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และความคิดเห็นต่อองค์ประกอบส่วนประสมทางตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ของสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนเพชรเกษม/

Main Author
วิศวกร คำก้อน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559